Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować telefonicznie pod numerem (58) 523 31 30 lub pod adresem e-mail: iod@ug .edu.pl . Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.
 3. Uniwersytet Gdański będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię i nazwisko, e-mail, informacje o zatrudnieniu/jednostce nadrzędnej (podmiot nadrzędny do wystawiania faktur).
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i zarządzania konferencją.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, przy zawieraniu umowy; osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do podania danych.
 7. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważniony personel wyłącznie w celach, o których mowa w sekcji 4.
 8. Dane osobowe zostaną usunięte po osiągnięciu celu warsztatu lub wycofaniu zgody przez uczestnika. W przypadku wydawania certyfikatów dane zostaną usunięte w ciągu 5 lat od wystawienia certyfikatu.
 9. Twoje dane osobowe nie zostaną ujawnione stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo.
 10. Twoje dane osobowe zostaną ujawnione następującym stronom trzecim:
  Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego – organizacja odpowiedzialna za obsługę finansowo-księgową oraz prawną i administracyjną konferencji.
 11. Zgodnie z warunkami RODO masz prawo do:
  1. dostęp do swoich danych,
  2. popraw swoje dane, jeśli są niedokładne,
  3. usunąć swoje dane, ograniczyć ich przetwarzanie, a także prawo do przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  4. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych,
  5. wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  6. gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

KLAUZULA ZGODY

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w odniesieniu do [imię i nazwisko, e-mail, informacje o zatrudnieniu/jednostka macierzysta (podmiot nadrzędny do wystawiania faktur)] przez Uniwersytet Gdański z siedzibą w Gdańsku ( 80-309) przy ul. Bażyńskiego 8 oraz Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego z siedzibą w Gdańsku (80-952) przy ul. w celu organizowania i przeprowadzania konferencji.

Oświadczam ponadto, że zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie i że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.”